Warning: Parameter 1 to ace_where() expected to be a reference, value given in /home/urig/mikeastrachan.com/wp-includes/plugin.php on line 227

Warning: Parameter 1 to ace_join() expected to be a reference, value given in /home/urig/mikeastrachan.com/wp-includes/plugin.php on line 227
Mike Astrachan» Economist Mike Astrachan

2013-01-20 – Calcalist – Still Possible To Prevent Recession In Israel

Posted on January 27th, 2013

[PDF/Hebrew] Read the full article in Hebrew

Share

2013-01-20 – Calcalist – Still Possible To Prevent Recession In Israel

Posted on January 27th, 2013

[PDF/Hebrew] Read the full article in Hebrew

Share

2013-01-20 – Calcalist – Still Possible To Prevent Recession In Israel

Posted on January 27th, 2013

[PDF/Hebrew] <a href=”http://www.mikeastrachan.com/arch/2013/20130120_Calcalist_StillPossibleToPreventRecessionInIsrael_Hebrew.pdf”>Read the full article in Hebrew</a>

Share

2013-01-20 – Calcalist – Still Possible To Prevent Recession In Israel

Posted on January 27th, 2013

[PDF/Hebrew] <a href=”http://www.mikeastrachan.com/arch/2013/[Paste the file name here]“>Read the full article in Hebrew</a>

Share

Auto Draft

Posted on January 27th, 2013

Share

אפשר עדיין להימנע ממיתון

Posted on January 20th, 2013

 בשנים 2010-2011 חלה התמתנות מתמשכת של קצב הצמיחה של הכלכלה העולמית (גרף1).  הצמיחה בישראל התמתנה בהתאם, ובנוסף חלה עליה תלולה בהתחלות הבניה (גרף 2).  תנאי הפתיחה של השנה שעברה היו לכן קשים במיוחד לכלכלת ישראל:  כלכלה עולמית חלשה ועודף גדול של דירות למכירה גם באזורי הביקוש (גרפים 3-4).  כאן, אבל, התערבה הממשלה ובתזמון נהדר של יישום התיאוריה הכלכלית (הקיינסיאית) היא הגדילה בחדות את הגרעון בתקציב.  עובדה זו היא שמנעה את הנפילה למיתון של ממש.  יהיו ודאי מי שיאמרו כי זה נעשה משיקולים זרים לגמרי אבל העובדות הן עדיין מה שהן.

    ב- 2012 החלו להראות סימנים של שיפור בכלכלה העולמית ובחודשים האחרונים חל שיפור של ממש.  הכלכלה האמריקאית האיצה חזק, עם צמיחה חזקה במכירת מכוניות ובתי מגורים (גרף 5) ולאחרונה גם שיפור ניכר בשוק התעסוקה (גרף 6).  ברבעון האחרון  גם הכלכלה הסינית החלה להאיץ ולכן ככלל הכלכלה העולמית מאיצה למרות שאירופה עדיין במיתון קשה.  בישראל הצמיחה המשיכה להאט תוך שעודף הדירות מתחיל להיספג.  (גרפים 3-4).

(more…)

Share

אפשר עדיין להימנע ממיתון

Posted on January 20th, 2013

 בשנים 2010-2011 חלה התמתנות מתמשכת של קצב הצמיחה של הכלכלה העולמית (גרף1).  הצמיחה בישראל התמתנה בהתאם, ובנוסף חלה עליה תלולה בהתחלות הבניה (גרף 2).  תנאי הפתיחה של השנה שעברה היו לכן קשים במיוחד לכלכלת ישראל:  כלכלה עולמית חלשה ועודף גדול של דירות למכירה גם באזורי הביקוש (גרפים 3-4).  כאן, אבל, התערבה הממשלה ובתזמון נהדר של יישום התיאוריה הכלכלית (הקיינסיאית) היא הגדילה בחדות את הגרעון בתקציב.  עובדה זו היא שמנעה את הנפילה למיתון של ממש.  יהיו ודאי מי שיאמרו כי זה נעשה משיקולים זרים לגמרי אבל העובדות הן עדיין מה שהן.

    ב- 2012 החלו להראות סימנים של שיפור בכלכלה העולמית ובחודשים האחרונים חל שיפור של ממש.  הכלכלה האמריקאית האיצה חזק, עם צמיחה חזקה במכירת מכוניות ובתי מגורים (גרף 5) ולאחרונה גם שיפור ניכר בשוק התעסוקה (גרף 6).  ברבעון האחרון  גם הכלכלה הסינית החלה להאיץ ולכן ככלל הכלכלה העולמית מאיצה למרות שאירופה עדיין במיתון קשה.  בישראל הצמיחה המשיכה להאט תוך שעודף הדירות מתחיל להיספג.  (גרפים 3-4).

(more…)

Share

2013-01-20 – Calcalist – Still Possible To Prevent Recession In Israel

Posted on January 20th, 2013

[PDF/Hebrew] Read the full article in Hebrew

Share

אפשר עדיין להימנע ממיתון

Posted on January 20th, 2013

 בשנים 2010-2011 חלה התמתנות מתמשכת של קצב הצמיחה של הכלכלה העולמית (גרף1).  הצמיחה בישראל התמתנה בהתאם, ובנוסף חלה עליה תלולה בהתחלות הבניה (גרף 2).  תנאי הפתיחה של השנה שעברה היו לכן קשים במיוחד לכלכלת ישראל:  כלכלה עולמית חלשה ועודף גדול של דירות למכירה גם באזורי הביקוש (גרפים 3-4).  כאן, אבל, התערבה הממשלה ובתזמון נהדר של יישום התיאוריה הכלכלית (הקיינסיאית) היא הגדילה בחדות את הגרעון בתקציב.  עובדה זו היא שמנעה את הנפילה למיתון של ממש.  יהיו ודאי מי שיאמרו כי זה נעשה משיקולים זרים לגמרי אבל העובדות הן עדיין מה שהן.

    ב- 2012 החלו להראות סימנים של שיפור בכלכלה העולמית ובחודשים האחרונים חל שיפור של ממש.  הכלכלה האמריקאית האיצה חזק, עם צמיחה חזקה במכירת מכוניות ובתי מגורים (גרף 5) ולאחרונה גם שיפור ניכר בשוק התעסוקה (גרף 6).  ברבעון האחרון  גם הכלכלה הסינית החלה להאיץ ולכן ככלל הכלכלה העולמית מאיצה למרות שאירופה עדיין במיתון קשה.  בישראל הצמיחה המשיכה להאט תוך שעודף הדירות מתחיל להיספג.  (גרפים 3-4).

(more…)

Share

אפשר עדיין להימנע ממיתון

Posted on January 20th, 2013

 בשנים 2010-2011 חלה התמתנות מתמשכת של קצב הצמיחה של הכלכלה העולמית (גרף1).  הצמיחה בישראל התמתנה בהתאם, ובנוסף חלה עליה תלולה בהתחלות הבניה (גרף 2).  תנאי הפתיחה של השנה שעברה היו לכן קשים במיוחד לכלכלת ישראל:  כלכלה עולמית חלשה ועודף גדול של דירות למכירה גם באזורי הביקוש (גרפים 3-4).  כאן, אבל, התערבה הממשלה ובתזמון נהדר של יישום התיאוריה הכלכלית (הקיינסיאית) היא הגדילה בחדות את הגרעון בתקציב.  עובדה זו היא שמנעה את הנפילה למיתון של ממש.  יהיו ודאי מי שיאמרו כי זה נעשה משיקולים זרים לגמרי אבל העובדות הן עדיין מה שהן.

    ב- 2012 החלו להראות סימנים של שיפור בכלכלה העולמית ובחודשים האחרונים חל שיפור של ממש.  הכלכלה האמריקאית האיצה חזק, עם צמיחה חזקה במכירת מכוניות ובתי מגורים (גרף 5) ולאחרונה גם שיפור ניכר בשוק התעסוקה (גרף 6).  ברבעון האחרון  גם הכלכלה הסינית החלה להאיץ ולכן ככלל הכלכלה העולמית מאיצה למרות שאירופה עדיין במיתון קשה.  בישראל הצמיחה המשיכה להאט תוך שעודף הדירות מתחיל להיספג.  (גרפים 3-4).

(more…)

Share
Next Page »
© Mike Astrachan • Powered by Wordpress